Klachtenreglement Commit Advies

Klachtenreglement Commit Advies

De medewerkers van Commit Advies streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid in hun trainingen en coaching. Toch kan het voorkomen dat niet alles gaat zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Over hoe wij hiermee omgaan zijn wij graag duidelijk. Daarom maken we de cliënt graag bekend met onderstaand klachtreglement.

Artikel 1: indienen van een klacht

 1. Een klacht is elk schriftelijk naar voren gebracht bezwaar tegen het handelen van of functioneren van een coach van Commit Advies in het kader van de coachingsrelatie, komende van de gebruiker van de dienstverlening van Commit Advies.
 2. Een klager kan een klacht indienen tot 3 maanden na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover geklaagd wordt.
 3. Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat tenminste:
 • de naam en het adres van de klager
 • telefoonnummer van de klager
 • e-mailadres van de klager
 • de dagtekening
 • een omschrijving van (de gedraging waartegen) de klacht (is gericht).
 1. Een klacht zoals bedoeld in dit reglement kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij:

Commit Advies

T.a.v. I. Horden

Jac van Vollenhovenstraat 215

5012 AC  TILBURG

Artikel 2: Termijnen van klachtafhandeling

 1. De klager krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht van Commit Advies een ontvangstbevestiging toegestuurd.
 2. Een klacht wordt als niet ontvankelijk beschouwd en derhalve niet in behandeling genomen indien:
 • De klacht anoniem is ingediend.
 • De feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 3 maanden vóór indienen van de klacht hebben plaatsgevonden, tenzij klemmende redenen de overschrijding van deze termijn rechtvaardigen.
 • Door de klager -ook na het verzoek om deze alsnog te verstrekken- niet de volgens artikel 1c minimaal vereiste gegevens worden overlegd.
 1. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de klager uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld met een motivatie van de reden.
 2. Commit Advies streeft ernaar om een klacht die in behandeling is genomen, binnen 6 weken na ontvangstdatum af te handelen. In onderling overleg kan deze termijn opgerekt worden.

Artikel 3: Onafhankelijke behandeling

De klacht wordt behandeld door een gecertificeerde onafhankelijke Klachtenfunctionaris, mevrouw S. Quaaden van Minoscribo, aangesloten bij de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG). De Klachtenfunctionaris verzorgt eerste opvang, advies en bemiddeling in geval van een klacht.

Artikel 4: Kosten

Voor een klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Wanneer een klager (juridische) raadspersonen of deskundigen heeft ingeschakeld/wenst in te schakelen, dient de klager de kosten hiervan voor eigen rekening te nemen.

Artikel 5: Bewaren en melding klacht

Een klacht wordt geregistreerd waarna zowel tijdens de klachtbehandeling als nadien inhoudelijke gegevens bewaard worden in een apart door Commit Advies aangelegd klachtendossier en niet toegevoegd aan/bewaard in het dossier van betreffende cliënt.

De opdrachtgever wordt alleen inhoudelijk geïnformeerd als deze bij de klacht betrokken is. 

Het klachtendossier wordt gedurende 2 jaar na afsluiten van de klacht bewaard. Daarna wordt het klachtendossier vernietigd.

 

Artikel 6: Inzicht en overzicht klachten

 1. Commit Advies zal op verzoek van opdrachtgever (indien inhoudelijk betrokken bij de klacht) inzicht geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten.
 2. Ten aanzien van de bij Commit Advies aangemelde cliënten zal Commit Advies op verzoek van opdrachtgever (doch minimaal 1x per jaar) rapporteren over:
 • Het totaal aantal ingediende klachten.
 • Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling genomen is.
 • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen.
 • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de afgesproken termijn is afgehandeld.
 • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en niet binnen de afgesproken termijn is afgehandeld.

In deze rapportage worden geen namen of tot personen herleidbare gegevens vermeld.

Artikel 8: Bezwaar tegen de wijze waarop de klacht is afgehandeld

In geval een klager van mening is dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld kan hij/zij een klacht indien bij de opdrachtgever (in geval van UWV/2e spoor).


Artikel 9: Bekendmaking klachtenreglement

Het bestaan van het klachtenreglement wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de cliënten en aan de (eigen) medewerkers van Commit Advies. Tevens worden tenminste één keer per jaar de geregistreerde klachten geëvalueerd door de directie. Indien nodig treft Commit Advies verbetermaatregelen.

Artikel 10: Klacht tegen een coach aangesloten bij Noloc

 1. Indien de cliënt een klacht wil indienen in verband met het handelen van een bij de Noloc aangesloten coach, kan hij/zij een klacht indienen bij de Klachtencommissie Noloc. Er wordt dan gekeken of het handelen in strijd is met de internationale Ethische Code. De Klachtencommissie geeft een oordeel.
 2. Deze internationale Ethische Code is op aanvraag verkrijgbaar door te mailen naar info@commitadvies.nl

Slotbepaling

Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de directie van Commit Advies op grond van een advies van de onafhankelijke Klachtenfunctionaris met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

Voor opmerkingen/vragen of contact met de klachtenfunctionaris kunt u altijd contact opnemen met Commit Advies.

Versie 1.0 in werking per 1 januari 2017