In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar om dit zo zorgvuldig en veilig mogelijk te doen. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Commit Advies, Ingeborg Horden,  Eigenaar (hierna te noemen: Commit Advies)

(KvK-Tilburg 55870872)

Standerdmolen 9

5056 AA  Berkel-Enschot

Tel: 06-81473624

info@commitadvies.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u zelf ons uw persoonsgegevens, zodat wij aan u deze diensten kunnen verlenen. Deze informatie verstrekt u ons tijdens een gesprek, telefonisch, via e-mail, via onze website of op een andere wijze. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden bijvoorbeeld een opdrachtgever (die een traject bij ons inkoopt), uw werkgever of ………

Onze dienstverlening is gericht op Verzuimpreventie, Verzuimbegeleiding/Trajecten Tweede Spoor, Re-integratie UWV, Outplacement, Therapeutische begeleiding en Loopbaanbegeleiding.

Verwerken van persoonsgegevens

Commit Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen indien hier een wettelijke grondslag voor is)
 • Pasfoto (alleen indien u deze aan ons toestuurt omdat deze bijvoorbeeld op uw cv staat)
 • Inhoud van communicatie, bijvoorbeeld uit e-mails, smsjes of via Whats App
 • Uitslagen van testen en vragenlijsten die u ingevuld heeft
 • Arbeidskundige rapportage
 • Gespreksverslagen
 • Trajectinformatie: gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld tijdens de diverse (coach)gesprekken en verwerkt in Re-integratieplan voortgangsrapportages en eindrapportages
 • Informatie verkregen via derden (onderzoeksbureau) vanuit het Klanttevredenheidsonderzoek
 • Informatie verkregen via derden (UWV).

Doeleinden

Commit Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het vastleggen van persoonlijke informatie
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van nieuwsbrieven en informatie op de website
 • Om ons Klanttevredenheidsonderzoek (hierna te noemen: KTO) te kunnen

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst middels welke wij een opdracht hebben verkregen, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi).

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kunnen door Commit Advies persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Te denken valt aan providers die gegevens verwerken zoals: coachingsmonitor, online-testen zoals het klanttevredenheidsonderzoek (KTO), ingeschakelde ZZP-ers en onze ICT omgeving.

Deze derden mogen de gegevens slechts verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Commit Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Commit Advies zal uw gegevens niet verstrekken voor

commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland en tevens opgeslagen in clouddiensten. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of bijvoorbeeld: G-mail, Hotmail, LinkedIn, Facebook, Twitter of Whats App, in het contact met u.

Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Commit Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Commit Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde

toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Commit Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Gegevens worden bewaard in een afgesloten
 • Elektronisch bewaarde informatie wordt beveiligd met

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze

dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om Commit Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Commit Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Commit Advies

T.a.v. mevrouw I. Horden
Standerdmolen 9
5056 AA  Berkel-Enschot
Tel.:06-81473624
E-mail: info@commitadvies.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Commit Advies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. Onze dienstverlening ontwikkelt zich en daarmee ook onze privacyverklaring.

Commit Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Procedure Datalek

Download hier onze datalek procedure.